EMALIE AKRYLOWE FLUORESCENCYJNE


Prze­zna­czo­ne są do wy­ma­lo­wań ze­wnętrz­nych i we­wnętrz­nych mających na ce­lu nada­nie wy­ro­bom spe­cjal­nych efek­tów wi­zu­al­nych.
W ce­lu uzy­ska­nia pra­wi­dło­we­go efek­tu na­le­ży na­no­sić je na bia­łe, akry­lo­we tło oraz po­kryć bez­barw­nym la­kie­rem akry­lo­wym.

 

 

Pobierz zdjęcie produktu

 

 

Pobierz kartę charakterystyki

 

 

Pobierz plik zamówienia

 

KTM Nazwa/Kolor poj. ml
120301E  żółta fluorescencyjna 400
120302E  pomarańczowa fluorescencyjna 400
120502E  czerwona fluorescencyjna 400
120701E  zielona fluorescencyjna 400