PAINT REMOVER USUWACZ POWŁOK LAKIERNICZYCH


Usu­wa więk­szość powłok la­kier­ni­czych z me­ta­lu, drew­na, szkła itp. Cha­rak­te­ry­zu­je się wy­so­ką sku­tecz­no­ścią oraz dużą szyb­ko­ścią dzia­ła­nia. Wy­daj­ny i ła­twy w uży­ciu. Do zastosowania profesjonalnego.