Preparat do mycia pistoletów lakierniczych


Preparat w aerozolu do mycia pistoletów natryskowych, kabin lakierniczych, narzędzi, maszyn i innych pomocniczych urządzeń aplikacyjnych. Środek umożliwia łatwe usuwanie zabrudzeń z farb nawet z trudno dostępnych miejsc.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć, równomiernie spryskiwać powierzchnię przeznaczoną do oczyszczenia z odległości 25cm. Po około 20-30 minutach usunąć pozostałość powłoki, a następnie w zależności od podłoża zmyć rozpuszczalnikiem lub wodą.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50oC/122 oF. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501 Zawartość i pojemnik przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.