Wyroby kaucjonowane


SYSTEM KAUCJI OPAKOWANIA

Szanowni Klienci !

Działając zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z dnia 22 czerwca 2001 nr 63 poz. 638 z późn. zm.), pragniemy poinformować Państwa o podjętych przez P.P.H WESCO Ewa Siwińska działaniach, mających na celu ochronę środowiska zgodnie z założeniami ustawy, jak również o podstawowych zasadach, związanych z pobieraniem i zwrotem kaucji za opakowania niektórych wyrobów produkowanych przez WESCO.

I. DEFINICJE

Dla potrzeb opracowanego systemu kaucji na opakowania sformułowano następujące definicje:

Sprzedawca – przedsiębiorca nabywający wyroby wymienione w załączniku 1 od WESCO lub w innym punkcie w celu ich odsprzedaży. Sprzedawcą jest także WESCO w przypadku transakcji sprzedaży, dokonywanych przez WESCO bezpośrednio na rzecz Użytkownika.

Użytkownik – przedsiębiorca lub osoba prywatna, nabywająca wyrób wymieniony w załączniku od Sprzedawcy dla własnych potrzeb produkcyjnych lub usługowych.

Środki niebezpieczne – wyroby WESCO wymienione w załączniku 1, których opakowania oznakowane są symbolem N i posiadają piktogram zgodnie z punktem VII.

II. OBOWIĄZKI PRODUCENTA WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 1. Ustalenie wysokości kaucji na opakowania
  Zgodnie (z art. 10.1. oraz art. 3.3.3a) w/w ustawy producent środków niebezpiecznych zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N, jest obowiązany ustalić wysokość kaucji na opakowania jednostkowe tych środków nie niższą niż 10% i nie wyższą niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w tym opakowaniu.
 2. Odbiór od sprzedawcy pustych opakowań kaucjonowanych
  Zgodnie z art. 10.3 w/w ustawy producent w/w środków niebezpiecznych jest obowiązany odebrać od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach.

III. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 1. Pobranie (w momencie sprzedaży) od Użytkownika kaucji w wysokości ustalonej przez Producenta
  Zgodnie z art. 16.1 w/w ustawy Sprzedawca w/w środków niebezpiecznych jest obowiązany pobrać kaucję za opakowania jednostkowe tych środków w wysokości ustalonej przez ich Producenta.
 2. Przyjmowanie próżnych opakowań po środkach niebezpiecznych (dostępnych w ofercie)
  Zgodnie z art. 16.3 w/w ustawy Sprzedawca jest obowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi.
 3. Zwrot (w momencie przyjęcia opakowań) pobranej kaucji
  Zgodnie z art. 16.3 w/w ustawy Sprzedawca przyjmując odpady opakowaniowe po tych środkach jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z USTAWY

Zgodnie z art. 17 w/w ustawy użytkownik środków niebezpiecznych jest obowiązany zwrócić Sprzedawcy odpady opakowaniowe po tych środkach.

V. ETAP POBIERANIA KAUCJI W ZALEŻNOŚCI OD KANAŁU DYSTRYBUCJI

VI. WYROBY WESCO, KTÓRYCH OPAKOWANIA OBJĘTE SĄ OBOWIĄZKIEM KAUCJONOWANIA

W załączniku 1 zostały przedstawione z podziałem na podstawowe grupy wyrobów, produkty WESCO, na których opakowania ustalona została kaucja.

Ustalona przez WESCO wysokość kaucji, którą zamieszczono obok nazwy wyrobu w załączniku, musi pozostać niezmieniona na wszystkich etapach dystrybucji.

VII. JAK W PROSTY SPOSÓB ZIDENTYFIKOWAĆ OPAKOWANIE PODLEGAJĄCE KAUCJI

Opakowania środków niebezpiecznych objętych obowiązkiem kaucji powinny być we właściwy sposób oznakowane przez Producenta.

Jeżeli na opakowaniu produktu WESCO pojawia się jeden z niżej przedstawionych piktogramów to sygnał, że opakowanie to powinno podlegać kaucji.

VIII. PROCEDURA POBIERANIA I ZWROTU KAUCJI PRZEZ WESCO

 1. W przypadku sprzedaży środków niebezpiecznych przez WESCO bezpośrednio Użytkownikowi, WESCO 9jako Sprzedawca w rozumieniu definicji określonej w pkt I) naliczy i pobierze kaucję. Z tytułu pobranej kaucji WESCO wystawi notę obciążeniową.
 2. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej z chwilą dokonania przez użytkownika zwrotu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, w stosunku do których kaucja została pobrana.

IX. ZWROT OPAKOWAŃ

 1. Użytkownicy
  Użytkownik, który zakupił środki niebezpieczne bezpośrednio od WESCO , a przy zakupie zapłacił kaucję, może zwrócić opakowania po tych środkach w siedzibie firmy 05-119 Legionowo Michałów-Reginów ul. Warszawska 125a. Aby otrzymać zwrot kaucji, użytkownik zwracając puste opakowania, obowiązany jest przedstawić kopię noty obciążeniowej.
  Użytkownik, który zakupił środki niebezpieczne w sklepie lub hurtowni i tam zapłacił kaucję, powinien zwrócić opróżnione opakowanie do miejsca w którym dokonał zakupu- w momencie zwrotu opakowań powinien otrzymać zwrot kaucji.
 2. Sprzedawcy
  • Sprzedawca, który odebrał od użytkowników opróżnione opakowanie po środkach niebezpiecznych powinien zgłosić ten fakt do działu marketingu WESCO pod numerem telefonu 22 774 03 03
  • po przyjęciu zgłoszenia i ustaleniu terminu odbioru firma WESCO dokona odbioru opróżnionych opakowań.
 3. Użytkownicy i sprzedawcy
  W momencie odbioru opróżnionych opakowań po środkach niebezpiecznych firma WESCO posiadająca decyzję w zakresie transportu i zbierania odpadów na terenie całego kraju, potwierdzi odbiór odpadu na karcie przekazania.

X. WARUNKI ZWROTU OPAKOWAŃ

Zwracane opakowania muszą spełniać następujące warunki:

 • są to oryginalne opakowania WESCO, po produktach wymienionych w załączniku,
 • opakowania posiadają czytelne, oryginalne etykiety i oryginalne zamknięcia oraz są czyste z zewnątrz,
 • będą transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami np. dotyczącymi przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

Do pobrania: