,

COCKPIT PERFECT


Produkt jest wo­do­od­por­nym środkiem do czysz­cze­nia de­sek roz­dziel­czych w pojazdach sa­mo­cho­do­wych oraz wszel­kich in­nych po­wierzch­ni pla­sti­ko­wych. Przy­wraca tym po­wierzch­niom pier­wot­ny wy­gląd. Pre­pa­rat o czte­rech za­pa­chach jest do­stęp­ny w wer­sji z poły­skiem lub ma­to­wej. Dzię­ki in­ten­syw­ne­mu dzia­ła­niu an­ty­sta­tycz­ne­mu za­pew­nia dłu­go­trwałą ochro­nę przed ku­rzem, bru­dem i wil­go­cią.